دۊتن (دوختن) dutən

 صرف فعل گیلکی دۊتن/ فارسی دۊختن

 

¤ ماضی ساده (دۊختم، دۊختی، دۊخت، …)

 مثبت : بؤدۊتم، بؤدۊتی، بؤدۊت، بؤدؤتیم، بؤدؤتین، بؤدؤتن

 منفی : نؤدۊتم، نؤدۊتی، نؤدؤت، نؤدؤتیم، نؤدۊتین، نؤدۊتن

———————————

¤ ماضی نقلی (دۊخته) » بؤدۊته bodute

———————————

¤ ماضی بعید (دۊخته بۊدم، …)

مثبت : بؤدۊته‌بؤم، بؤدۊته‌بی، بؤدۊته‌بؤ، بؤدۊته‌بیم، بؤدۊته‌بین، بؤدۊته‌بؤن

منفی : نؤدۊته بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی ( باشم …)

مثبت : بؤدۊته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نؤدۊته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌دۊختم، …)

 مثبت : دۊتم، دۊتی، دۊت، دۊتیم، دۊتین، دۊتن

 منفی : نؤدۊتم، نؤدۊتی، نؤدؤت، نؤدؤتیم، نؤدۊتین، نؤدۊتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌دۊختم، …)

مثبت : دۊته دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : دۊته دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌دۊزم، …)

 مثبت : دۊته درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : دۊته دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌دۊزم، …)

 مثبت : دۊجنم، دۊجنی، دۊجنه، دۊجنیم، دۊجنآن، دۊجنن

 منفی : نؤدۊجنم، نؤدۊجنی، نؤدۊجنه، نؤدۊجنیم، نؤدۊجنین، نؤدۊجنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بدۊزم، …)

 مثبت : بؤدۊجم، بؤدۊجی، بؤدۊجه، بؤدۊجیم، بؤدۊجین، بؤدۊجن

 منفی : نؤدۊجم، نؤدۊجی، نؤدۊجه، نؤدۊجیم، نؤدۊجین، نؤدۊجنن

———————————

¤ فعل امر  : بؤدۊج (بدۊز)
¤ فعل نهی : نؤدۊج (ندۊز)

یک پاسخ ارائه کنید