دیله خوشی

تی خانه می خانه نارهدیله خوشی

هر جا بیگی آیم

ای پیاله چئی

دونه سانه قند

دیله خوشی جه هن بختر!

 

فارسی:

خانۀ من و خانۀ تو ندارد

هر جا بگویی می آیم

یک استکان چای

دوسه حبه قند

دلخوشی از این بهتر!

یک پاسخ ارائه کنید