رؤوار

شوئن دره رؤوار ِ آو

شُر شُرِ صدا اَمرَ

مَرَ یاد بامؤ

منم بأ بَشَم

 

واگردان فارسی :

 

رودخانه با صدای شُر شُر آب

دارد می رود

یادم آمد

من هم باید بروم

 

یک پاسخ ارائه کنید