رافا/انتظار

گاگلف
تی رایه اویرا کون
می خانه در، وازه

 

برگردان:

گاه گاه
راهت راه گم کن
در خانه ام باز است

یک پاسخ ارائه کنید