روش‌شناسی شبکه سکونت‌گاه‌ها

“کتاب روش شناسی (متدلوژی) شبکه سکونت گاه‌ها در سه فصل تنظیم شده است.
در فصل نخست، سابقه و اهداف مطالعات شبکه سکونت گاه‌ها در طرح‌های کالبدی نشان داده شده است.
در فصل دوم، روش شناسی مطالعات شبکه شهری و خروجی‌های مورد نیاز این طرح‌ها معرفی شدهاست
و در فصل سوم، همین‌کار، عینا برای شبکه روستایی انجام گرفته است”. فهرست منابع پایان بخش مطالب کتاب است.

یک پاسخ ارائه کنید