روشنا

شب

چوماَ فونچه

روز بامو

 

برگردان:

شب

چشم بر هم نگذاشته

روز آمد

یک پاسخ ارائه کنید