ریشۀ عشق

وام گرفته از کلام عباس کیا رستمی “عشق مثل گیاه است”توقایی عینه گیایه

 

توقایی عینه گیایه

گیله جیر جوخوفته یه

باذون ایپچه ایپچه پیدا
بِه

پیلاَ به

یا کی هیچی نیگه

تا آخره عمر

یا کی واگو کونه خورا و رسوا
بِه

 

فارسی:

عشق چون گیاه است

در خاک نهفته

بعد کم کم آشکار می شود

بزرگ می شود

یا هیچ نمی گوید

تا آخر عمر

یا که خود را بیان می کند
و رسوا می شود

یک پاسخ ارائه کنید