زأن (زدن) Za’n

صرف فعل گیلکی : زأن/ فارسی : زدن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

 

¤ ماضی ساده (زدم …)

 مثبت : بزأم  بزأی  بزأ بزأیم بزأین بزأن

 منفی : نزأم  نزأی  نزأ  نزأیم  نزأین  نزأن

———————————

¤ ماضی نقلی (زده) »  بزئه

———————————

¤ ماضی بعید (زده بودم …)

مثبت : بزأ بؤم /  بزأ بی  / بزأ بؤ /  بزأ بیم /  بزأ بین /  بزأ بؤن

منفی : نزأ بؤم /  نزأ بی  / نزأ بؤ /  نزأ بیم /  نزأ بین /  نزأ بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (زده باشم …)

مثبت : بزأ بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

منفی : نزأ بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

مثبت : بزأ دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : بزأ ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

مثبت : بزأ دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : بزأ ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ ماضی استمراری (می زدم …)

 مثبت :  زأم   زأی   زأ   زأیم   زأین   زأن

منفی :  نزأم   نزأی   نزأ   نزأیم   نزأین   نزأن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می زدم …)

 مثبت : زأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : زأ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می زدم …)

مثبت : زأ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : زأ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ مضارع اخباری (می زنم …)

 مثبت : زنم (zanem)   زنی   زنه    زنیم  زنین   زنن

 منفی : نزنم  نزنی  نزنه  نزنیم  نزنین نزنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بزنم …)

 مثبت : بزنم (bazenem)  بزنی  بزنه  بزنیم  بزنین بزنن

 منفی : نزنم  نزنی  نزنه  نزنیم  نزنین نزنن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میزنم …)

 مثبت : زأ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : زأ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بزن  (bazen) (بزن)
¤ فعل نهی :  نزن (nazen)  (نزن)

یک پاسخ ارائه کنید