زاستاندرم

مِـه کـولایا ، هچین دِ پاستاندرم

زاستـنه دردا کـــا فـامستـانـدرم

گـومان کودم کی مرداکان نزائید

گیرانـی باره جیر دِ زاستاندرم !

 

واگردان فارسی :

 

کلاه ام را ، بی خودی دارم می پایم

درد زایمان را ، دارم می فهمم

گمان می کردم که مردها نمی زایند

زیر بار گرانی ، دیگر دارم می زایم !

 

یک پاسخ ارائه کنید