هَتویه د ِ

تا آکِه بأ

زرخی ی َ وا لِسیم

هَی بَه بَه بیگیم !

 

واگردان فارسی :

 

این چنین است دیگر

تا کی باید

تلخی را بچشیم و

هی به به بگوئیم !

یک پاسخ ارائه کنید