زمین و آسمان

هیا ترا واویدی درخت

زمینه مئن

آسمانه نوا فاندر

که به جز ارسو وارشی

کاری بر نایه جه اون دس

فارسی:

اینجا تو را بریده اند درخت!

در زمین!

به آسمان نگاه نکن

که جز بارش اشکی

کاری از دستش بر نمی آید

یک پاسخ ارائه کنید