زندگی نوشت

غم همیشک نهه برار، خاخور
واستی ولی زندیگانی کودن
گلاب شیشه خالی یاَ،
واستی جه سورخَه گولَ عرق
پور جه مهربانی کودن
دونیا،
کمتر جه دو روزی ایسه کی گید
واستی هه ایبچه زماته
توقایی جا همزبانی کودن.
هه عمر،
پَلَت ولگا مانه و من و تو باد
طوفان نیبیم و نسیمَ مَره
ایبچه وا تبانی کودن
شاید واورسی کی می ارسو کورا بوشو
چی بوبو؟
واستی بگم کی جوخوفته ناَ
می چومَ خوشکَ کاسه میان
کی زندیگی زیارت ره
بتانم شادمانی کودن

برگردان به فارسی

غم همیشه هست برادر! خواهر! اما باید زندگی کرد

شیشه خالی گلاب را

باید از عرق گل سرخ

با مهربانی پر کرد

دنیا کمتر از دو روزی ست که می گویند

باید در این مدت کوتاه

با عشق همزبانی کرد

این عمر مانند برگ درخت افراست

طوفان نباشیم و با نسیم کمی باید تبانی کرد

شاید بپرسی که اشک کجا رفت و چه شد

باید بگویم که پنهان شده

میان کاسه ی خشک چشم

تا برای زیارت زندگی

بتوان شادمانی کرد

 

یک پاسخ ارائه کنید