زندگی – گیلکی

زندگی آی برار-چقدرلجنه؟!

بی ادب روزگار -خصم منه؟!

سربدنبال- عی سه -مرا عمری

شوخی شوخی- کرا-می قبرا -کنه؟!

 

من کرا شر-خوسانم*(خواباندن) اما-اون

دائما”برسر-جغن- جغنه؟!(چغولی)

 

آبه- باریکه ائی- نارم روزی

قسمت دیگران پیلا دغنه؟!(رودخانه)

 

من نارم سرپناه-نه کارو-نه بار

خداهیچ کافره نصیب نکنه؟!

 

هرجا-می پا-فارسه-قحطی آیه

سیه سقه نیم-می عرضه- هنه؟!

 

بلاوارث نیم- ولی -می صحاب

تاواده -داره -دنیایا-فتنه؟!

 

عی سه آتش -نه آب داره نه نان؟!

تروخشکا-هما-کرا سوجانه؟!

 

ازعدالت به هیچ مقام نرسیم

ظلمعلی درجهان غلامحسنه؟!

 

کنم ازبام -سگ دوی- تا شام

هرچی بدبختی یه -نصیبه منه؟

 

بزنم گر یی کلمه حرف حساب

بشکسه -می گرو-گازو-دهنه؟!

 

می پیلا گردش -عی سه- خوارامام

هرسگ وسبکا-عازم -پکنه؟!

 

نارم حتی سماق تا-بمکم

پوچه لوله -به فارسی جگنه؟!{نی و نال}

 

قاچما-قاچما-بی گیفتاعید-جاغلان

چولی گیری -وسیله یم-لگنه؟!

 

گرو- مرگ عیسه می آسایش

عزرائیل-“روشنا”- محل -نوکونه؟!

 

سروده “روشن فومنی”۲۰مهرماه۱۳۸۶

 

یک پاسخ ارائه کنید