شل ا بوسته رز ا وا خال دوستن
سر پور دردا وا دسمال دوستن

اگه چی زن بلای جان اما
اوتاق بی زن وا مال دوستن

——————————-
برگردان فارسی

زن

شاخه کج شده درخت مو را باید به داربست تکیه داد
به سری که درد می کند باید دستمال بست

اگرچه زن بلای جان می باشد اما
خانه ای را که زن در آن نباشد باید تبدیل به طویله نمود

یک پاسخ ارائه کنید