چاووشی بخوان
مره

شوندرم بجارسر

زیارت تازه بج

جوکول، سوغات
آورم تی ره.

 

 

ترجمه فارسی:

زایر

چاووشی برایم
بخوان

می روم به
شالیزار

زیارت برنج
تازه رسیده

جوکول*، برایت
سوغات می آورم.

 

*جوکول: خوشۀ نیمه رس شالی است. برنج سبز نورس که تازه دانه بسته است. سنبله هایش را غلاف سایه می کشند،دسته می کنند و دانه اش را روی آتش برشته می کنند و به آن شکر و ادویه می زنند، تحفه ای است که قدیم برای اربابان می بردند و نوعروسان و دختران نامزد دار برای خانوادۀ شوهر شان تهیه می دیدند.

یک پاسخ ارائه کنید