زَرزلِه

زَرزلَه مانستن

زر…زر…زر…نالَستن دَرَم

مِه گبدان َ

گب دره پور

 

واگردان فارسی :

 

مانند زنجره

زر…زر…زر…دارم می نالم

حرفدان من

پر از حرف است

 

یک پاسخ ارائه کنید