سارائی 2

بییـا « ســارا » تـــــو خـانــــم خـانمـــانی

جه کـوچیکی ، تـو مِـــه دیل و مِـــه جانی

جه اون روز کی ، بـه « دارا » دیل دَوَستی

دیره ببوست ، مِــه عومـر و مِـه زیندگانی !

 

واگردان فارسی :

 

بیا « سارا » ، تو خانم خانم ها هستی

تو از کودکی ، دل و جان من هستی

از آن روزی که به « دارا » دل بستی

[تمام ] عمر و زندگانی من ، ریدمان شد !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید