سارائی 3

گــبان خایلی دارم مـــن ، هارا اَمرَ

او سنگه دیلــــه دوختر ، سارا اَمرَ

تِه رافا من بئسام ، سالانه سالان

بامـــوئی تــــو سر آخـر ، دارا اَمرَ !

 

واگردان فارسی :

 

حرف های زیادی همراه باگریه دارم

با آن دختر سنگ دل ، سارا

سال های سال به انتظارت ایستادم

[ اما ] تو عاقبت با دارا آمدی !

یک پاسخ ارائه کنید