سایه دیمه

مجموعه حاضر، حاوی چهار دفتر شعر با عنوان‌های گولیا (غوغا)؛ سایه دیمه(در سایه)؛ می روزانا وا مَجَم (در روزهایم می‌کاوم) و رَدّه (ریزش اریب باران در باد)، از «رحیم چراغی»، متخلص به «هسا» است.

اشعار هر چهار دفتر به زبان گیلکی سروده شده و برگردان فارسی هر شعر نیز در همان دفتر ارائه شده است. در پایان این مجموعه چند توضیح کوتاه درباره اشعار به همراه واژه‌نامه گیلکی ـ فارسی مندرج است.

پدیدآورندگان : نویسنده: رحیم چراغی

ناشر : گیلکان

یک پاسخ ارائه کنید