سخت زایمان کردن

ستم زا بوبوستی

وسکی نخاستی

بَجَدا بیبی وقته سر

فارسی:

سخت زا شده ای

چونکه نخواستی

به موقع زایمان کنی

یک پاسخ ارائه کنید