سرزمین گیلان

الکساندر خودزکو (1891 – 1806م) در لهستان و در خانواده ای دانش پرور دیده به جهان گشود. وی در سال 1830 میلادی به عنوان کنسول روسیه در دربار محمدعلی شاه قاجار در رشت اقامت داشته

و آشناییش با زبان و ادب فارسی و شوق او به تحقیق، سبب شد تا به شناخت کاملتری از تاریخ و جغرافیای گیلان دست بزند و یادداشتهای وی درباره این خطه، کتاب حاضر را تشکیل می دهد. این یادداشتها در طی سالهای 50 – 1849 در سالنامه نوین مسافرتها و علوم جغرافیایی در چند شماره پیاپی به چاپ رسیده بوده است. وی پس از چندی از خدمات سیاسی کناره می گیرد و خود را وقف کارهای علمی و ادبی می نماید. تآتر در ایران، دستور زبان ایرانی، ترانه های عامیانه اسلاوی و ترانه های تاریخی اوکراین از آثار مشهور این محقق است. تحقیقات وی در گیلان سرشار از نکته بینی علمی است. این کتاب با دور بودن از اطناب و تفصیل زاید، تصویر روشنی از این سرزمین را در نظر خواننده تصویر می کند تصویری شفاف از نیمه اول قرن نوزدهم. مترجم این اثر، دکتر سیروس سهامی است که این ترجمه را به سال 1354 شمسی به چاپ رسانده. وجه تسمیه، حد و مرزها و تقسمات اداری ایالات گیلان، نگاهی به تاریخ، مناظری از سرزمین گیلان، ساکنان گیلان،‌تولیدات طبیعی و کارخانه ای، پول، اوزان و مقادیر و فهرست راهنما بخشهای این سفرنامه را تشکیل می دهد.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

نویسنده: آلکساندر خودزکو
مترجم: سیروس سهامی

انتشارات ایلیا، 1354

یک پاسخ ارائه کنید