سرنخ – داستان

دزدهم-دوزدانه قدیم-لااقل یکخورده سلیقه داشتید-یکخورده غیرت اوشانه کله درون نهابو!عندمرام بود.هردزدخوره علاقه مشخصی داشته.وهرچی هرچیا-د-نیگاه نوکوده- مثلا”گاودزدخو گاو-دوزدیا-کوده و-چرخ وموتوره-دونبال نوشایی-برنج نودیزه(نمی دزدید)اگردزدی علاقه به سرقت لوازم مغازه وخانه داشته-هرماله(هرگز)گاو دزدی به ذهنش خطورنوکوده<<راستی راستی یم خیلی خوب بووهردزدی دردرشته تخصصی خودش کارکوده تازه دزدان تاجایی کی ازاوشانه(آنها) دست بعمل آمویی(می آمد)-کارراه اندازهم بودمثلا”درمحل اگرعی تا دزد پدرمادردار-بی سابه(بود)-اونه استفاده از ضررش کمتر نوبو-اگراموال کسی رادوزد ببوردا(برده) بو-واون دزدی درتخصص وحرفه شیمی محل دوزد (دزد محل شما) نوبو-با مراجعه به اون وشرح گرفتاری وعارض بوستن(شاکی شدن) ازدست دزددیگرکلی آدمه مشکلات حل بوهوسه(می شد)-خیلی زودتروکم خرج تراز-کلانتری وپاسگاه محل.انگارآدمه اموال سرقت شده بیمه اون بوهوسه(می شد)–فوری دوزد-دوزدا شناسایی کوده -ادمه آموالا -واگردانه اونه جاسر!! -قدیم دزدانه کله ویشترکار کوده-برنامه ریزی دقیقی داشتید-خوشانه فکرا-ایزه بکارتاودایید عینه فیلسوفان مطالعه فراوان کودید تاعی تا راهکار جالبی پیدابوکوندکی هرسگ وسبکا(آدم معمولی)-نتانه به راحتی اوشانه زحمتا-پامالا-کونه-اولا”کی کسی نتانسته پی به نقشه دقیق اوشان(آنها) بوبوره-دوما”اگرم پی بوبوردابید(میبردند) کارازکاربگذشته وطرف خوبارا دبستابوهمه تانم-به اوشانه نقشه-آفرین گوفتید(میگفتند) وتحسین برانگیزبوهرچندکی خلاف بوولی یک بارادبی یاعلمی خوآمرا به همراه داشته-گویی نه-گوش بوکون.

عی چی-دیگر تره بگم ازون بهتر-تاچند سال پیش گاودزدی در-شمال خیلی رونق داشته-چیره؟!

چون خانه های روستایی-همه بزرگ ومحوطه دارد گیله مردان خوشانه مالانا-هواخوشی-صحرامین-یابدار دبستده(می بستند)-یا زیر فاکون وکوروج(انباربی دروپیکر)-پاییز وزمستان هم فوقش داخل طویله-کی درچوبی داشته -بدون قفل وبست-با عی تا لگد بازا بوسته-دوزدان تشریف آوردید-نصفه شب-مالا-بازا کودید-خوشانه بوردید-سربه نیستا کودید–واونه گوشتا بفروش رسانایید(می رساندند)عی سال-امان عی تا گودره(گاونر)-داشتیمه-کیف کودیشه اونا-نیگا بوکونی حیوان یتیکه جواهربومی آقاجان خدابیامرزتمام باغ وبجارااونه مراشخم زه-حیوان جانده برای کاول-و پیش کاول زعن….چقدر ایم خانواده جاغلان اونا -دوست داشتید-خدا دانه وبس؟!

خلاصه امی گودراعی شب دوزد بوبوردمی آقاجان و می مارا-داغ (سوخته دل)بوکود-باورنوکونیدمی مارگریه کوده چی جور؟!می آقاجان با-آه وناله گوفته-سالها بوا-امان ناجه(آرزوی)عاجورمالا داشتیمه یا-مال زیاد بیدابوما-ولی اونا مانستن(مثل) د-آمرا-ورزا(گاو نر) گیر نایا!!می مارگوفته-بخدا-حیوانا-چشم زخم بزاعیدا الهی هرکس اونا-چوم بوکودابو-اونه چوم بترکا!!می پیلا براراونا -گوفته-مارجان چوم کودان-چیه؟!مالا-دوزد بوبورده-تو اونا-نازا-کونی-چوم کونا-نفرین…؟!

بیچاره می مارازشدت ناراحتی نانستی-چی بوکونا؟!

می آقاجانا-بوگوفت بوشو–رچ بور(ردیاب) باور!!رچ بور-کسی بو-کی هرکسه گاو گوما بوسته-شوعی اونه دنبال!!می آقاجان-بوشو رچ بورباورد-رچ بور-با می پیرومی پیلا برار(برادربزرگ)-اونه مرا ازدرطویله حرکت بوکوداد-منم کوچک بوم اوشانه مرا-بوشام-رچ بور-گودره-ردپایا-از در-طویله-بیگیفت-بوشو… امانم-اونه دنبالا-بیشیم بیشیم-بجارسرانا-هما ردابوستیم فارسیم تا می عمو خانه..می آقاجان بوگوفت-عارا کویا شوندری؟!رچ بوربوگفت-من کرا نوشاندرم(نمیرم) تی بیچاره-ورزا-شوندره-مگرکوری-اونه رد-پایا-نیدینی (نمی بینی)؟!-رچ بوراون محل شین نوبو-ازصومعه سرا باموبواصلا” نانسته اویا-آمی پیلا-عموجانه خانه یا!! می پیلا-برار بوگوفت بیا واگردیم-عیبه-بده=-؟!

می آقاجان-بوگوفت بذا-اونه رچا-بیگیره بوشوشاید از اونه صحراتانا(وسط حیاطش)-امی ورزایا-بوبوردانه همسایه های یگرخانه.؟!رچ بورم بیچاره ازهمه جا بیخبر-رچا- بوبورد(برد) تا می عموطویله دره سر!! بعد باصدای بلندذاهار(تشربلند)بوکود-بوگوفت اوهوی- صاحب خانه بیا بیرون-بی دینم!عموازبالاخانه درون باموبیرون-بوگوفت چیه؟!بعله بفرماییدآمراکی بشناخت ولی رچ بورانشناختابومی آقاجان خدابیامرزفکربوکود تازه رچ بور -خوایا-ازعمو-سوال بوکونا-کی-ازشیمه خانه پوشت به جاده راه داره یانه؟!وگرنه واناشته (نمی گذاشت) اوجور-گند بوجوربایه(بالا بزنه)–می پیلا عموازبالاخانه باموکتام-ازاویا باموصحراتان-امی ورجا-تا به امان نزدیکا بو-رچ بوربوگوفت-عا-مرداکه گودرا-چی بوکودایی(چکارکردی)-می عمو واپرسی-تو کی عی سی؟!اونم- بوگوفت-من رچ بورم-عامرداکه گودره- رچا-بیگفتام -صاف تی طویله درس-باوردامه یالله جواب بده؟!گودرکویه؟!تامی آقاجان باموچیزی بوگویه-رچ بوراونا-دمغ(نهی کردن) بوکود-می عمو کی تازه-بفهمستابوموضوع ازچی قرارا؟!می آقاجانا سوال بوکود-تی گودرادوزد بوبورده؟!امان هرچهارنفری جواب بدیم-اها!عمورا-دکفت بوشو طویله درون-کی امان اونه -پالی-بپا(سرپا)-عی سا بیم.هنوزنوشا–!!

بیرون بامو-منتهی با بیل!!تا رچ بوربیچاره ازهمه جا بیخبربجنبه-می عمو جان-دوسه تا با بیل دم-گوراپ (شاتالاپ)-بزا-رچ بوره کمرا-بیچاره-رچ بور-مثل گاوگو(پهن گاو)-دراز-به دراز-بوخوفت-صحرا-چل (گل نرم وآبکی) درون-غش بوکود!!می عمو-کی اونه خون بجوش باموبو-بیلا-پرتا۰کود-می آقاجانه ره- آقاجان-جاخالی بدا-بیل اونا-نیگیفت(نگرفت)-می پیر لوتیس(رم کردن) بوکود-بتاختا-گیفت-می عمو اونا دونبالا-کود-به دوشماره-آقاجانا-بیگیفت-دوسه تا-مشت بزا-اونه گردن پسا(پشت گردنش)می آقاجان-بیدی-طول وتفسیراصلا” فایده ناره-تابخایه-عمویا-حالی بوکونه -چی به چیا-عی جوری ازچنگ اون-واغوشت(رها شد) اونه پیلا تیکه-اونه گوشا.دوتا پا داشته-دوتا پا قرضا کود-فرارا بر-قرار ترجیح بدا.می پیل برار-کی گو گیجه(هاج وواج-مثل گاو)-بیگیفتابو-خواسته بوگرزه- (فرارکنه)-بیده-باید بایه می عموورا(کنار)ردا بوهه-از طرفی می دستایم بیگفتابو-هیچ کاری نتانست بوکونه-خو جاسر-سیخکی بی عسا(ماند)-می عمو شمرا مانستن-بامو امی ورجا-!!رچ بوراکی هنوز بهوش نامابو-محکم لگد بزا-وروبه می پیلا-برارذاهاربوکود-انا-کی باورده رج بورا کی باورده؟!می پیلا-برارکه شدیدا”بترسابوو پرکسه(می لرزید)-با صدای خفقان بیگیفته-جوابدا. خوره بامه-خوره بامه(سرخوداومده )-منم حرای زمه (گریه میکردم)چه جورهمون موقع زن عمو کی تازه متوجه-قیل وقال بوابو(شده بود)-بدو بدوبامو-طویله کنار آمی ورجه-می سرا-بادست بیگفت-نوازش بوکود-می پیلا برارا-واپرسی-چیسه-بعد همون-سوالا ازمی عمویم واپرسی!!می عمو با غیض-درحالی کی۰اون چومانا خون دووسته(می دوید)-رچ بورا-کی تازه کراخوجاسر (سرجاش)تکان پکان خوردهه با دست نشان بدا-دادا بوکود-رچ بور-رچ بور-مگه نی دی نی ؟!می عمو زن کی تازه متوجه رچ بور-بوبستابو-واپرسی-رچ بور چیه؟!عا بیچاره چیره-عایا-کفته(افتاده)-کی عانا-بزه؟! هیچکی جواب ندا-من بوگوفتام-عموجان بزه-عموجان با بیل-بزه.می عمو زن-رو به عموبوکود-وبا دادوفریاد بوگوفت-تو کی انه-ماره-داهانا-آتش بزایی!!(دهن مادر شو آتش زدی)**-تو چیره-خجالت نکشی-؟!مگر شمری**(این عبارت موقعیکه برای شخص مظلومی دلسوزی میکنند-اظهارمیشود) یزیدی؟!

عمو با ناراحتی وغیض-جواب بدا-زناک-رچ بوره-رچ بور-تو چیره-انقدر-نفهمی؟!تی مرده براره(برادرشوهر)-گودرا-دوزد-بوبورده-اون بشه رچ بور باورده-من دوزدم-من دوزدم؟!می زن عمو-کی رچ بوره-ناما-بیشتاوس-ازاین رو-به اون روبوبوست-عی تا-انار-راکه( ترکه انار)ازانار-داربغل طویله بشکنی اونه-ولکاوبارو(برگا)را با دست-بکند-خواسته حمله بوکونه-به رچ بور-کی تازه کرا ازخوجا-سر ویریشته (بلند میشد)-می عمو-اونا-دمغ بوکود-واناشت(نگذاشت) بوگوفت-وابده(کوتاه بیا)-من خیلی اون بیچارابزامه-(زدم) اونکی تقصرناره-اون کی تقصرناره-همش تقصیرمی-جانه براره ؟!زن عم که آتشی بوبابو-واپرسی-کویه-تی برار اشانه آقاجان-کویا-بوشو؟!من باززم جواب بدام-عموزن جان-بوگورخت-بوگورخت(فرارکرد)-می پیل برارمرا جندر(چشم غره).بوشو..؟!

رچ بورکی ازجا-بلندا-بوستابو-اونه خلاف ملاف(لباساش) پرازچل بودرحالی کی-کراخو-کراواتا-توشکا(گره)-شولا کوده-بوگوفت-بخداقسم-شیمه ره-شکایت کونم-شیمه پیرا سوجانم..بدا می پا فارسه-صوماسرا-پاسگاه-عموجان-با دادو فریاد ازون واپرسی-من دوزدم-من دوزدم؟! رچ بور-با ناراحتی وغیض بوگوفت–دوزدی ده-انقدر ناراحتا -بیشه(شده ایی)-بعدشم-تو واناشتی-من نمدی آفتابا -کونم-من چی دانستمه-شومان براریدا(برادرید)..؟!

خلاصه به هرکلکی بو-من ومی براربامیم-خانه-رچ بورم اصلا” نفهمستیم-کویا بوشویا؟!وقتی فارسیم خانه -آقاجان سوال بوکود-عمو شمرایم(شماراهم) بزا؟!امان بوگوفتیم نه-می برار-بوگوفت-ولی رچ بورا-خردوخمیر بوکود-آقاجان-بوگوفت-یعنی چی اخررچ چیره بوشو اونه خانه عا-چی حکایتی عی سه؟!نوکونه-رچ بور پدرسوخته-اشتباه رچابوبوردابواونه خانه؟!منکی والله سردرناوردام-؟!می مار-بوگوفت وای وای-خدا-شیمی ره رحم بوکود-ماقول(خوب شد)-شومان دونفرا(آقاجان وپیلا برارا)-نوکوشته؟!تی براره-خون بجوش بایه-ده-خو پیرا(باباشو)نشناسه؟خلاصه نشان به اونشان کی می آقاجان با می عمو چهار ماه تمام قهر بود-آمانم جایی گب نزابیم-خوب بوبو کی کسی دیگه نفهمست-وگرنه می عمو آبرو-شویی؟!جریان هاتو مرموز بمانسا-دوسه تا-گاو دزدی دیگر-تو آبادی انجام بیگیفت-اون رچ بور جرات نوکوده-بایه امی محل-ازفومن رچ بورباوردابود-بازم -از-اون براره خانه به عا-براره -خانه-رچ بوبوردابوکلی فتنه وآبروریزی ودعوابوبوستابوایوارم رچ بوررچه گاو سرقتی یاصاف بوبوردابو(برده بود)-کدخداغدیره خانه!!

کدخداغدیرزاکان بزابیدهم رچ بوره سوم وساقابشکنابید هم-بیچاره-آمدالی یا-کی اونه گاوا-دزد بوبوردابوماجرا هاتو قمر درعقرب بمانست تایکسال-تااینکه عی روز ماموران-۰دکفد(می افتند)جوادتریاک فروش خانه..چند کیلو تریاک کشف کوند-با بافور-وچیزهای دیگرازقضا درتفتیش ازاونه خانه-رییس پاسگاه-دوتا-خشکه گاوپا-پیدا کونه-دوتا-گاو-پا اززانوتا سم-که بخاطرکاربرد زیاد حسابی صاف وصوف وخوش دست بوبوستابواونه سم ا هم گیل وابو(گلی بو)-کاشف بعمل آیه کی جواد تریاک فروش غیرازقاچاق فروشی-بعضی شبان کی هوا-خوبه-شو سروقت مردمه-طویله-اوشانه-گاو-گودر-یا لیشه یا(گاوشیرده) یا-دوزینه(می دزدد)بعد با اون دوتا خشکه گاوه پا-گاوه سرقتی-رچاهرکس خانه کی-اوشانه مرالج بو یا خصومت داشته-تاوده-ورچ اصلی یا-بازم باهمون دوتا گاوپا-بی ردوگم وگور کوده.چون می عموعی باربه هواخواهی می آقاجان-جوادا-حسابی بزابواونه خواستی به یک تیر دونشان بزنه وازهردونفر انتقام بگیره آمرا دعوا بوکودابوا-وقتی مردم پی به اوموضوع ببوردان(بردند)حیرت بوکوداد-هرکس گاوم سرقت بوبابو خوخسارتا-قانونی جه اونه جا-فاگیفتاد-جل الخالق بحق چیزهایی نشنیده-آدم نمیره عجب چیزای عیشناوه(می شنود)

(پایان)

یک پاسخ ارائه کنید