سلام مولیر

سلام مولیر

جه هارپاگون

اَمان هارپاگون تریم

هارپاگون خؤ پول َ

کرأ خساست کودِه

اَمان کأ عشق َ

خساست کؤدان دریم

آمِه نمایشنامَه

کی بأ بینویسه ؟!

 

واگردان فارسی :

 

سلام مولیر

ما از هارپاگون

هارپاگون تریم

هارپاگون داشت برای پول اش

خسّت به خرج می داد

ما داریم برای عشق مان

خست به خرج می دهیم

نمایشنامه ی ما را

چه کسی باید بنویسد؟!

* « هارپاگون » قهرمان نمایشنامه ی کمدی « خسیس » اثر مولیر ، نویسنده ی نامدار فرانسوی است . «هارپاگون» پیرمرد ربا خوار تنگ چشمی است که در برابر پول حتی از آبروی خانواده و سعادت فرزند می گذرد…

 

یک پاسخ ارائه کنید