زندیگی

ایواردم اوخان ارگاد

سلام!

 

برگردان:

زندگی

باردیگر نهیب زد

سلام!

یک پاسخ ارائه کنید