سل کــول نیشتامُه ، آوَه بز ِه لِس

زناکِ غُــر کـــرا بَم ، خانه جا پــِس

چی خانـه چی هَیا ، نارمَـه آرام

مِه ره اوسَه کُنه، پَستاو اِسمِس !

 

واگردان فارسی :

 

کنار استخر ( تالاب ) نشسته ام ، روی آب را خزه پوشیده است

از غُر غُر همسرم ، در خانه دارم کچل می شوم

چه در خانه چه در همینجا ، آرامش ندارم

پشت سر هم برای ام اِسمِس می فرستد !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید