سورخ اَرسو

تِه شوئنِ

تاسیانی رِ

مِه چومانِ سورخ ِ اَرسو

کرا فیوه

 

واگردان فارسی :

 

از دلتنگی

رفتن ات

اشگ سرخ چشمان ام

فرو می ریزد

 

 

یک پاسخ ارائه کنید