سوکوله

سوکوله

تا بیشتاوست

بامؤ دَره صوب

خؤ آوازا اورگاد

کو کوری کو

کو کوری کو …!

 

واگردان فارسی :

 

خروس

تا شنید

صبح آمده است

زد زیر آواز

کو کوری کو

کو کوری کو…!

 

 

یک پاسخ ارائه کنید