سوکولِه خان

صؤب نامؤن دره

نیشتاوی

سوکولِه خأنِه

کو کوری کو کو !

 

واگردان فارسی :

 

صبح دارد نمی آید

نمی شنوی

خروس می خوانَد

کو کوری کوکو !

 

یک پاسخ ارائه کنید