سینه سورخه

بدأ بوسوجانه

تِه سینه ی َ

سرد سوج ِ زمستان

سینه سورخه

 

واگردان فارسی :

 

بگذار تا بسوزا نَد

سینه ات را

سوز سرد زمستان

سینه سرخه

یک پاسخ ارائه کنید