سینه سورخه

سو نأره مِه چوم

ایمشب

فقَد اَرسو دأره

سینه سورخه یَ مأنه

مِه دیل

کربلا آسه مان ِ جور

کرأ پرَپرَ زنه

فردا دینه

چتو حقیقت َ

تَکَس تَکَس کؤدان درید !

 

واگردان فارسی :

 

روشنی ندارد چشم ام

امشب

فقط اشگ دارد

به سینه سرخ می ماند دل ام

برفراز آسمان کربلا

دارد پر پر می زند

فردا می بیند

حقیقت را چطور

دارند پاره پاره می کنند !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید