سییا وا

سییا وا تِه جولان َ

سئلی بزأ دأره

جه ماچّی

سورخ َ نبؤسته !

 

واگردان فارسی :

 

باد سیاه بر گونه ها ی ات

سیلی نواخته است

از بوسه

قرمز نشده اند !

 

یک پاسخ ارائه کنید