شؤؤن (=رفتن)

¤ ماضی ساده (رفتم …)

 مثبت : بؤشؤم  بشئی  بؤشؤ  بشئیم  بشئین  بؤشؤن

 منفی : نؤشؤم  نشئی  نؤشؤ  نشئیم  نشئین  نؤشؤن

———————————

¤ ماضی نقلی (رفته است) »  بشه

———————————

¤ ماضی بعید (رفته بودم …)

مثبت : بؤشؤ بؤم /  بشه بی  / بؤشؤ بؤ /  بشه بیم /  بشه بین /  بؤشؤ بؤن

منفی : نؤشؤ بؤم /  نشه بی  / نؤشؤ بؤ /  نشه بیم /  نشه بین /  نؤشؤ بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (رفته باشم …)

مثبت : بؤشؤ بوم/  بشه بی/  بؤشؤ بو/  بشه بیم/  بشه بین/  بؤشؤ بون

منفی : نؤشؤ بوم/  نشه بی/  بؤشؤ بو/  نشه بیم/  نشه بین/  بؤشؤ بون

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

مثبت : بؤشؤ دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : بؤشؤ ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

مثبت : بؤشؤ دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : بؤشؤ ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ ماضی استمراری (میرفتم …)

 مثبت :  شؤم   شئی   شؤ   شئیم   شئین   شؤن

منفی :  نؤشؤم   نشئی   نؤشؤ   نشئیم   نشئین   نؤشؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (میرفتم …)

 مثبت : شؤ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : شؤ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نؤشؤ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم میرفتم …)

مثبت : شؤ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : شؤ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ مضارع اخباری (میرم …)

 مثبت : شونم  شونی  شونه  شونیم  شونین  شونن

 منفی : نؤشونم  نؤشونی  نؤشونه  نؤشونیم  نؤشونین  نؤشونن

———————————

¤ مضارع التزامی (برم …)

 مثبت : بوشوم  بیشی  بوشون  بیشیم  بیشین  بوشون

 منفی : نوشوم  نیشی  نوشون  نیشیم  نیشین  نوشون

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میرم …)

 مثبت : شؤ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : شؤ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بؤش / بؤشو (برو)
¤ فعل نهی :  نؤش / نؤشو  (نرو)

 

یک پاسخ ارائه کنید