شؤندن (ریختن) Shondən

صرف فعل گیلکی : شؤندن/ فارسی : ریختن

سیاکؤلؤرۊد ٚ گیلکی

ۊ (u)

ؤ (o)

 

¤ ماضی ساده (ریختم، ریختی، ریخت، …)

 مثبت : بۊشؤندم، بۊشؤندی، بۊشؤند، بۊشؤندیم، بۊشؤندین، بۊشؤندن

 منفی : نۊشؤندم، نۊشؤندی، نۊشؤن، نۊشؤندیم، نۊشؤندین، نۊشؤندن

———————————

¤ ماضی نقلی (ریخته) »  بۊشؤنده

———————————

¤ ماضی بعید (ریخته بودم …)

مثبت : بۊشؤنده بؤم /   بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : نۊشؤنده بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (ریخته باشم …)

مثبت : بۊشؤنده بۊم /   بی  / بۊ/  بیم /  بین /  بۊن

منفی : نۊشؤنده بۊم /  بی  / بۊ/  بیم /  بین /  بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (می ریختم …)

 مثبت :  شؤندم  شؤندی  شؤند  شؤندیم  شؤندین  شؤندن

منفی :  نۊشؤندم  نۊشؤندی  نۊشؤند  نۊشؤندیم  نۊشؤندین  نۊشؤندن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می ریختم …)

 مثبت : شؤنده نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : شؤنده ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی : نۊشؤنده نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم میریختم …)

مثبت : شؤنده دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : شؤنده دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ مضارع اخباری (می ریزم …)

 مثبت : شؤنم   شؤنی   شؤنه    شؤنیم  شؤنین   شؤنن

 منفی : نۊشؤنم   نۊشؤنی   نۊشؤنه   نۊشؤنیم  نۊشؤنین   نۊشؤنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بریزم …)

 مثبت : بۊشؤنم  بۊشؤنی  بۊشؤنه  بۊشؤنیم بۊشؤنین بۊشؤنن

 منفی : نۊشؤنم  نۊشؤنی  نۊشؤنه  نۊشؤنیم نۊشؤنین نۊشؤنن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میریزم …)

 مثبت :  شؤنده درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : شؤنده دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بۊشؤن  (بریز)
¤ فعل نهی :  نۊشؤن  (نریز)

———————————

¤ افعال مجهول  :

بۊشؤنده بؤبؤ (ریخته شد) / بۊشؤنده نئه (ریخته شده است) / بۊشؤنده نابؤ (ریخته شده بود)

یک پاسخ ارائه کنید