شئاله عاروسی

ساز و ناقاره

کَترَ ه وُشتن

آو کَش پلا

کَلکَه چاله سر

الیکی نوبو

آمِه کَرکه لانا

شئال فتورکَست

آمِه دَله سک

ایته لاو نوکود

خو چوما فوچا

خو رَه بزا بخاب

شِمِه رو گولاب

گو اونه غییرت

* * * *

عاروسی یه شئال

قاتوقانِه گوشت

آمِه مورغه سینه !

اَمان با بگیم :

شئال ، شئال

تِه عاروسی

ترَه مووارک .

 

واگردان به فارسی :

 

از این طرف باران

از آن طرف آفتاب

می دانم شغالان

عروسی دارند

ساز و نقاره

رقص با کفگیر

پلوی آبکش دم کشیده

روی آتش کله (اجاق سنتی خانه)

بی خودی نبود

سگ هرزه ی ما

سر و صدائی نکرد

که به لانه ی مرغ ما

شغال حمله کرد

چشم خود را فرو بست

و خود را به خواب زد

گلاب به روی تان

گُه به غیرت اش

* * * *

عروسی شغال

گوشت خورشت ها

سینه ی مرغ ما

ما باید بگوئیم :

شغال ، شغال

عروسی ات مبارک !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید