شادی ورفان

صَه بَر بُکُن خولی دار

باهار

شادی ورفان َ

تِه سر فُکنه

 

واگردان فارسی :

 

صبر کن درخت آلوچه

بهار

برف های شادی را

بر سرت فرو می ریزد

 

 

یک پاسخ ارائه کنید