شاعر

   برای سینا مدبرنیا :

شاعر ،

اعتیاد عجیبی به زندگی دارد

و آن قدر درد را مصرف می‌کند

تا زیبایی‌اش را برای توبگذارد

اما مرگ

رنگ را قورت می‌دهد

و زندگی در یک لحظه‌ی مزخرف

احساس می‌کند

که یک چیزی کم دارد

مرده شور ریخت نحس‌اش را ببرد

که این بار زورش به شاعر رسیده است

                                                                      عباس گلستانی

                                                                         89/08/11

یک پاسخ ارائه کنید