شاهان کیایی

1 – سید امیر کیای مَلاطی، پسر حسن کیا، بنیان‌گذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (۷۶۳–۷۷۶) ق.

2- سید علی کیا پسر امیرکیا، بیه پیش ۷۶۹ –۷۹۱
3- سید هادی کیا پسر امیرکیا، تنکابن، بیه پیش ۷۹۱ – ۷۹۷
4- سید محمد پسر سید مهدی، رانکوه، بیه پیش ۷۹۷
5- سید حسین کیا پسر سید علی کیا، لاهیجان، بیه پیش ۷۹۷–۷۹۸
6- سیدرضا یا سید رضی کیا پسر سید علی کیا، لاهیجان ۷۹۸–۸۲۹
7- سید حسین کیا، پسر سید علی کیا
8-سید ناصر کیا پسر سید محمد، لاهیجان ۸۳۳
9-سید حسین کیا نوه سید علی کیا، لاهیجان ۸۳۳
10- ناصر کیا پسر سید محمد – دور دوم حکومت، لاهیجان ۸۳۳–۸۵۰
11-سید محمد پسر ناصرکیا، بیه پیش ۸۵۱ – ۸۳۳
12-میرزا علی کیا پسر سلطان محمد، بیه پیش ۸۸۳ – ۹۰۹
13-سلطان حسن پسر سلطان محمد، بیه پیش ۹۰۹ – ۹۱۱
14- سلطان احمد اول فرزند سلطان حسن، بیه پیش ۹۱۱ – ۹۴۰
15- کارکیا علی پسر سلطان احمد، بیه پیش ۹۴۰ – ۹۴۱
16-کارکیا سلطان حسن دوم پسر سلطان احمد، بیه پیش ۹۴۱ – ۹۴۳
17- خان احمد خان پسر کارکیا سلطان حسن، بیه پیش ۹۴۳ – ۱۰۰۰

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید