شعرهای پارک- قصه 1

شعرهای پارک“

“قصۀ ۱”

دخترک،

با دوچرخه دور پارک رکاب می زند

چشم های پسرک

تاب برداشته

لوچ شده

 

گیلکی:

کوجه کُر،

پارک دور رکاب زنه

دوچرخه مره

کوجه رِکه دوتا چوم

تاب اوساده

لوچه بو

یک پاسخ ارائه کنید