شعر نه طنز گیلگی

« مِه جانه پیشی »

پیشـــی داشــتن ، مِـــه تننـا آرزویه

ایتــه پیشی دَرَم ، مِــه چومِــه سویه

نـارَم طاقت مِــه خانـه جه ، سوکـوته

مِـــه مــوسیقــی ، اونـــه مـیو مـیویه

اونـه چومـانـه جَـه ، مِـه عکسه دئنم

مِــه چومِــه جه ، پیشی بـودو بودویه

پیشـی مِــــه مهــربـان مَئرَه منستن

آیــم خـانـــه ، مَـــرَه وستــی ببــویه

نمَــه گــوفتــان ، پیشـی نـامهــربـانه

پیشی نازه ، کی گِه بی چوم و رویه

اگـــر پیشــی نــدارَم ، راس بـوگـویم

مِـه زیندیگـی سراسر ، مـوشِه گویه

پیشـی اگـر نـوبـو ، اَدیل مِـه شینـی

غــمه تــاوه میین ، عینـه کــوکـــویه

نمَه گوفتن « گیله مَرد » بی کلاسه

اونـه شعران ، پیشـی بـوگو واگویه !

 

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

 

پیشی : گربه / مِه : من ، مال من / تننا : تنها / ایته : یکی /

دَرَم : دارم / چومِــه سـویه : نـور چشم است / نارَم : نـدارم /

مِه خانه جَه:در خانه ام / سوکوت: سکوت / دئنم: می بینم /

مِه چومِه جه :در چشم من/ بودو بودو : بدو بدو ، دویدن / مَئر:

مادر/ منستن:مثل ، مانند / مرَه وستی ببویه : مرا باید ببوید /

نمَه گوفتان : نگـــو / کـی گِه بـی چوم و رویه : کــه مـی گوید

بی چشم و رو است/ راس: راست/ مِه زیندیگی: زندگی من/

موشه گو :فضله ی موش/اگرنوبو:اگر نباشد/اَ دیل مِه شینی :

این دل مـن / تاوه میین : میـان تابه / بوگو واگو : بازگو کردن .

 

 

 

« مِه جانه پیشی »

پیشـــی داشــتن ، مِـــه تننـا آرزویه

ایتــه پیشی دَرَم ، مِــه چومِــه سویه

نـارَم طاقت مِــه خانـه جه ، سوکـوته

مِـــه مــوسیقــی ، اونـــه مـیو مـیویه

اونـه چومـانـه جَـه ، مِـه عکسه دئنم

مِــه چومِــه جه ، پیشی بـودو بودویه

پیشـی مِــــه مهــربـان مَئرَه منستن

آیــم خـانـــه ، مَـــرَه وستــی ببــویه

نمَــه گــوفتــان ، پیشـی نـامهــربـانه

پیشی نازه ، کی گِه بی چوم و رویه

اگـــر پیشــی نــدارَم ، راس بـوگـویم

مِـه زیندیگـی سراسر ، مـوشِه گویه

پیشـی اگـر نـوبـو ، اَدیل مِـه شینـی

غــمه تــاوه میین ، عینـه کــوکـــویه

نمَه گوفتن « گیله مَرد » بی کلاسه

اونـه شعران ، پیشـی بـوگو واگویه !

 

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

 

پیشی : گربه / مِه : من ، مال من / تننا : تنها / ایته : یکی /

دَرَم : دارم / چومِــه سـویه : نـور چشم است / نارَم : نـدارم /

مِه خانه جَه:در خانه ام / سوکوت: سکوت / دئنم: می بینم /

مِه چومِه جه :در چشم من/ بودو بودو : بدو بدو ، دویدن / مَئر:

مادر/ منستن:مثل ، مانند / مرَه وستی ببویه : مرا باید ببوید /

نمَه گوفتان : نگـــو / کـی گِه بـی چوم و رویه : کــه مـی گوید

بی چشم و رو است/ راس: راست/ مِه زیندیگی: زندگی من/

موشه گو :فضله ی موش/اگرنوبو:اگر نباشد/اَ دیل مِه شینی :

این دل مـن / تاوه میین : میـان تابه / بوگو واگو : بازگو کردن .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید