شعر 1-2

تۊرأبؤسته وارش
به کؤلأ گیفته رأشی‌-یأ
پامالیان
خۊشکه‌بؤسته ناجیانأ پیش‌درده!

برگردان :

باران دیوانه شده/گذرگاه را به دوش گرفته است/رد پاها /حسرت‌های خشکیده را پشت‌سر می‌گذارند!/

 

یک پاسخ ارائه کنید