شعر 10-1

ماچی مأتا زه
دم به‌تۊ!
تی دیم، دۊخۊنق…
ما، چی سرأکؤرأ بیگفته‌ دأره!

برگردان:

بوسه شگفت‌زده
در خود فرو رفته!
صورت تو، پژواک…
ماه، در خیال خسوف است!

 

یک پاسخ ارائه کنید