شعر 10-2

نانم
آب‌چیریان جولف خاب جا
صبه‌سر
سیویدی دهیه توقایی؟
یا کی… سر زنه
صوبا
تنایی!
هنگدر دانم
تا شب خوُ کمر چادرا واگود
سل سوسو
سربه‌سر
ماچی سرا دا
مانگ دیمه ره

 

برگردان:

نمی‌دانم/از خواب عمیق پرنده‌های دریایی/سپیده می‌دمد/عاشقی؟/ یا که…/سر می‌زند/ صبح را (به صبح)/ تنهایی!/ همین اندازه می‌دانم/تا شب/چادر کمر خود را گشود/سوسوی آبگیر/پی در پی/ بوسه ‌ فرستاد / برای صورت ماه/

 

یک پاسخ ارائه کنید