شعر 10-3

بی یا
بیش ماریم
خیابانانی یا/
کی
ته پوره دِ
شعرانی یا/
کی
ایچی
قایما کوده دارِدِ
دوله تانی یا/
کی
ملیت ِ رمشا پاختا کوده دِ.
انقصنا
جخترا دیم
دارانی یا/
کی
اوشان ِ گولسکی
کلاچان قوپه بناده.

برگردان :

بیا/ بشماریم/ خیابان‌هایی را/ که/ بن بست اند
شعرهایی را/ که/چیزی را/ پنهان کرده‌اند
دولت‌هایی را/که/ پرچین ملت را/هموار خاک کرده‌اند.
به عمد/فراموش کنیم/درختانی را/ که در بلندی‌هایش/ کلاغ‌ها/ لانه ساخته‌اند.

سپتامبر 2019.کلن-المان

یک پاسخ ارائه کنید