شعر 3-1

تام‌بزه درجکه جومجوم
برانده چومانه تشتایی
سیا ابرانه ابدو
زرخاشو گورتنگه تنگه‌توشک
راشی‌ اوککو… کو؟
جیجاکی پاماله‌یانه لونتوس، کو؟

پاییز، دکالسه… !
کرچه آفتابه خابه مین
تونده وارشه چین‌چینی دامنا، درزا گیفتن‌دره.

برگردان:

واهمه‌ی پنجره‌ی لب‌دوخته/ تشنگی چشم‌های برهنه/ خمیازه ابرهای سیاه/ تنگنای آذرخشِ خشمگین/کجاست… تشویش مسیر راه؟/ کجاست، لگدپرانیِ ردپاهای زخمی؟/

پاییز، فروریخته…! / در خواب ترد آفتاب/ دامن چین‌دارِ بارشِ مهیب را، کوک می‌زند./

 

یک پاسخ ارائه کنید