شعر 3-2

کلمه ا نا
اوسه کونم دریا دیمان/
کوله کئخا
باربزنید.
خاطرانا
زیبلون / بدسا دم
نی شینم
جخترا شو کوگان^ سیمبر ^ بر
فردا خیابان ^ ره
پورد کشم
باباخان تیر کمان.

برگردان :

کلمات را روانه می کنم/ برکرانه ساحل/ تا کف امواج را/ بار بزنند.
به دست خاطرات/ بادکنک می دهم.
می نشینم کنارمیدان ِ محله های فراموش شده
برای خیابان های فردا/ پل/ می کشم/ رنگین کمان می کشم.

یک پاسخ ارائه کنید