شعر 5-3

هچین هیالایه
او وا
کی
چاپو کودی.
اونی کی
اکن تاسا بو
درچه پوشت پوشتارو نی شته بو
نا
بوگوروخت
نا
اویرا بو
بی جیر بامو
بی
جی/ ر
درچا
دوست
اسا
تی شین …
. . .
. . .
. . .
توفیر داره؟
*
دهنه سر
لابدان
تا
تئن دره.

برگردان :

بیهوده سرگردان است/ ان باد/ که غارت می کرد.
ان که/ پشت پنجره به پشت نشسته بود
نه/ گریخت
نه/گم شد
پایین امد/ پا/یین
پنجره را بست.
اکنون
از ان تو…
. . .
. . .
. . .
فرقی دارد؟
*
بر ورودی
عنکبوت
در حال تنیدن تار است.

اوریل 2020
کلن المان

یک پاسخ ارائه کنید