شعر 7-1

ایسام
ایا
چر ِسر
ورف ِسری رامته نا ور
ایشناوی؟
کن کن ناشته نا

دود بوبؤد
هوا بوشؤد
او
ایمیزگاله گرمش
او
گورخانه وارش

دؤرشین باموکم
ایشناوی؟
ورخ خورم
ایا ایسان ِوامج دمجه

ایسام
آ
سرجاکش ایسکا
او
وؤت ِ رافا
کی
فترکه مرا

دامون ِ داران
چل وچلافتین
ایشناوی؟

برگردان :

ایستاده ام/ اینجا/ در گذرگاه/ کنار جای پاهای روی برف/ می شنوی؟ /عجله نداشتن را
دود شدند/ به هوا رفتند/ ان / اندک باد گرم/ ان باران پس از تندر
درهم ریخته ام/ می شنوی؟/ ورق می خورم / با جستجو گری”هستی شاسانه”/
ایستاده ام / در این/ اخرین ایستگاه/ در انتظار / ان متن/ که بمن حمله ور میشود
درختان جنگل/ غرق درگل ولای/ می شنوی؟

یک پاسخ ارائه کنید