شعر 7-2

شاکولیان
روخانَ چوم سو مئن
وشتن‌دوبود
کند
ایسابو تامشا…
کولی خوره
ناخبر
خو دیله
گورشا گوده گبان گومگومه‌یا
به آبا زه

برگردان:

شاکولی‌ها/در نور چشم رودخانه/می‌رقصیدند/ دیواره {روخانه}، ایستاده بود به تماشا…/کولی‌خورک/به یکباره/ زمزمه حرف‌های سوخته‌ی/دل خود را/به آب زد

 

یک پاسخ ارائه کنید