شعر 7-2

رایان
کویا شوئندره د ِ
بی هیتا
چاوؤش.
چوم دکف
اب درس بوکوده ایسگا
ای عالمی
پاورانده زووار

او دس ِایتا خیابان
کی”یوزپلنگان”ایساده/ می شعران ِ جا
ایتا درجک اوسانم
می دسانا با بپایم………..

برگردان :

راهها
به کجا می روند
بی هیچ چاوؤشی.
چشم انداز
ایستگاهی اب گرفته
زائران ِ پابرهنه.
انسوی خیابانی که
“یوزپلنگان” ایستاده اند/ازشعرهایم

روزنه ای برمی دارم
باید مواظب دستهایم باشم……………

رشت. اذر نود ونه

یک پاسخ ارائه کنید