شعر 9-1

واز ٚ چومان ٚ واز‌واز
وازده باوردأ رافایی‌‌یأ…
وازرأ بسته ماچی جأ
دونیا دس ٚ دیمأ
چی بیگفته

برگردان:

جست و خیز چشم‌های باز/ به ستوه آورده انتظار را…/ از بوسه‌های ناکام/دست و صورت دنیا (را)/کسوف گرفته است/

 

یک پاسخ ارائه کنید